[2467] CYBERWEAPONS - LEGAL AND STRATEGIC ISSUES :: SOFIA

blank
Bulgarian English
КОД: 2467
ДАТА: ЩЕ СЕ ОБЯВИ ВЕДНАГА, ЩОМ НЕОБХОДИМИЯТ МИНИМУМ УЧАСТНИЦИ ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: SOFIA :: BULGARIA
CODE: 2467
DATE: TO BE ANNOUNCED AS SOON AS THE MINIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS WILL BE REACHED
LOCATION: SOFIA :: BULGARIA
ЗАГЛАВИЕ: КИБЕР-ОРЪЖИЯТА. ЮРИДИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ
TITLE: CYBERWEAPONS - LEGAL AND STRATEGIC ISSUES

LANGUAGES: BULGARIAN
ЛЕКТОРИ SPEAKERS
arrow ФРАНЧЕСКО ФОРДИАНИ
arrow ВЛАДИМИР САЕВ
arrow FRANCESCO FORDIANI
arrow VLADIMIR SAEV
ПРОГРАМА TOPICS
Да се определи със сигурност кога кибератаките насочени към държавни жизненоважни инфраструктури могат да бъдат класифицирани като използване на сила, с други думи имат статуса на въоръжена атака, в днешния глобализиран Запад - чиято социална основа зависи от информационните технологии – е всеобщ приоритет.
Особено в настоящият момент, след като Конгресът на САЩ бе принуден да упълномощи Департамента по отбраната да извърши офензивни военни операции в киберпространството – прецедент, който не предвещава нищо добро за бъдещето на кибер-сигурността.

Подлежи на промяна без предизвестие
To determine with certainty when cyberattacks aimed at government critical infrastructures can be classified as use of force, in other words have the status of an armed attack in the globalized West - whose social base is dependent on information technology - is a universal priority.
Especially in this time when the U.S. Congress was forced to authorize the Department of Defense to conduct military operations in cyberspace - a precedent which does not bode well for the future of cyber security.Subject to modification without any notice in advance
ТАКСА ПРИСЪСТВИЕ 100ЛВ
REGISTRATION FEES: 100LV
Включва:
spunta Документация (изпратена по електронен път)
spunta Идентификационни данни за сигурен достъп до излъчването на конференцията в интернет
spunta Един безплатен KryptoNumber от Krypto.Tel с достъп до промоционален ваучер (на стойността на такса присъствие)
spunta Кафе-пауза

including:
spunta Documentation in Digital Format
spunta Credential for secure access to seminar webcast
spunta One Free KryptoNumber from Krypto.Tel with access to promo recharge (opportunity to recover partecipation fees)
spunta Coffee Break

Необходим минимум за провеждане: 20 участници Minimum Number of partecipants: 20
bookbg bookuk
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
arrow МАЙНДТЕК EOOД arrow MINDTECK LTD
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
logo banner jobsoul
ПОКРОВИТЕЛСТВО ОТ PATRONAGE BY
arrow КИА :: ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ B ПЛОВДИВ
arrow ССИ :: СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА
arrow CEA :: COLLEGE OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
arrow UPEE :: UNION FOR PRIVATE ECONOMIC ENTERPRISE
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
Krypto.tel