Seminars

[2559] DESIGN OF CAPTIVE PORTAL GATEWAY IN REMOTE CONFIGURATION :: SOFIA

blank
Bulgarian English
КОД: 2559
ДАТА: ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНA, ВЕДНАГА ЩОМ НЕОБХОДИМИЯТ МИНИМУМ УЧАСТНИЦИ БЪДЕ ДОСТИГНАТ (ВИЖТЕ ДОЛУ)
CODE: 2559
DATE: TO BE ANNOUNCED AS SOON AS REACHED THE MINIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS (SEE BELOW)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: SOFIA :: BULGARIA LOCATION: SOFIA :: BULGARIA
ЗАГЛАВИЕ: ДИЗАЙН НА CAPTIVE PORTAL GATEWAYS REMOTE CONFIGURATION TITLE: DESIGN OF CAPTIVE PORTAL GATEWAYS REMOTE CONFIGURATION

ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ

LANGUAGES: BULGARIAN
ЛЕКТОРИ SPEAKERS
arrow ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВ
arrow ФРАНЧЕСКО ФОРДИАНИ
arrow GEORGI BORISOV IVANOV
arrow FRANCESCO FORDIANI
ПРОГРАМА TOPICS
Техниката Captive Portal принуждава HTTP клиент да вижда специална уеб-страница (обикновено с цел удостоверяване на идентичността на клиента) преди да бъде възможно пълноценното използване на интернет. Captive Portal превръща уеб-браузъра в средство за гарантиране на автентичността. Това става възможно като се прихващат всичките пакети, независимо от адреса или порта, докато клиентът отваря браузър и опитва да осъществи достъп до интернет. В този момент браузърът бива преадресиран към уеб-страница, която може да изиска удостоверение и/или заплащане, или просто предоставя опция за съгласяване с правила за ползване и изисква тяхното приемане.
Captive Portal-ите се използват предимно в т.нар. Wi-Fi hotspot-ове, а също така могат да бъдат използвани за контрол на кабелния достъп (в апартаменти, хотелски стаи, бизнес центрове, "свободни" Етернет жакове).
След като логин-страницата трябва да бъде предоставена на клиента, тя или бива съхранена локално в gateway-а, или на уеб-сървърът, който съдържа тази страница, трябва да бъде предоставена възможност чрез т.нар. "walled garden" (сбор от сайтове, до които има достъп без да е се изисква автентификация) да избегне удостоверение на автентичността...

The captive portal technique forces an HTTP client on a network to see a special web page (usually for authentication purposes) before using the Internet normally. A captive portal turns a Web browser into an authentication device.
This is done by intercepting all packets, regardless of address or port, until the user opens a browser and tries to access the Internet. At that time the browser is redirected to a web page which may require authentication and/or payment, or simply display an acceptable use policy and require the user to agree.
Captive portals are used at many Wi-Fi hotspots, and can be used to control wired access (e.g. apartment houses, hotel rooms, business centers, "open" Ethernet jacks) as well.
Since the login page itself must be presented to the client, either that login page is locally stored in the gateway, or the web server hosting that page must be "whitelisted" via a walled garden to bypass the authentication process.
Depending on the feature set of the gateway, multiple web servers can be whitelisted (say for iframes or links within the login page). In addition to whitelisting the URLs of web hosts, some gateways can whitelist TCP ports. The MAC address of attached clients can also be set to bypass the login process...


arrow Този семинар е предназначен за хора, които вече са преминали първия ни семинар CAPTIVE PORTAL GATEWAYS LOCAL CONFIGURATION

arrow To attend this workshop it is necessary to participate to the prepatory workshop CAPTIVE PORTAL GATEWAYS LOCAL CONFIGURATION

Подлежи на промяна без предизвестие

Subject to modification without any notice in advance
ТАКСА ПРИСЪСТВИЕ 250ЛВ
REGISTRATION FEES: 250LV
Включва:
spunta 1 рутер Mikrotik RB750 с RouterOS 4.17
spunta Документация (изпратена по електронен път)
spunta Идентификационни данни за сигурен достъп до излъчването на конференцията в интернет
spunta Един безплатен KryptoNumber от Krypto.Tel с достъп до промоционален ваучер (на стойността на такса присъствие)
spunta Кафе-пауза

including:
spunta 1 router Mikrotik RB750 with RouterOS 4.17
spunta Documentation in Digital Format
spunta Credential for secure access to seminar webcast
spunta One Free KryptoNumber from Krypto.Tel with access to promo recharge (opportunity to recover partecipation fees)
spunta Coffee Break

МИН÷МАКС БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 15÷25
MIN÷MAX NUMBER OF PARTECIPANTS: 15÷25
bookbg bookuk
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
arrow МАЙНДТЕК EOOД arrow MINDTECK LTD
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
logo banner jobsoul
ПОКРОВИТЕЛСТВО ОТ PATRONAGE BY
arrow ССИ :: СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА arrow UPEE :: UNION FOR PRIVATE ECONOMIC ENTERPRISE
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
logo mikrotikKrypto.tel

[2451] DESIGN OF CAPTIVE PORTAL GATEWAY IN LOCAL CONFIGURATION :: SOFIA

blank
Bulgarian English
КОД: 2451
ДАТА: ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕНA, ВЕДНАГА ЩОМ НЕОБХОДИМИЯТ МИНИМУМ УЧАСТНИЦИ БЪДЕ ДОСТИГНАТ (ВИЖТЕ ДОЛУ)
CODE: 2451
DATE: TO BE ANNOUNCED AS SOON AS REACHED THE MINIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS (SEE BELOW)
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: SOFIA :: BULGARIA LOCATION: SOFIA :: BULGARIA
ЗАГЛАВИЕ: ДИЗАЙН НА CAPTIVE PORTAL GATEWAY LOCAL CONFIGURATION TITLE: DESIGN OF CAPTIVE PORTAL GATEWAYS LOCAL CONFIGURATION

ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ

LANGUAGES: BULGARIAN
ЛЕКТОРИ SPEAKERS
arrow ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ САЕВ
arrow ФРАНЧЕСКО ФОРДИАНИ
arrow VLADIMIR LIUBOMIROV SAEV
arrow FRANCESCO FORDIANI
ПРОГРАМА TOPICS
Техниката Captive Portal принуждава HTTP клиент да вижда специална уеб-страница (обикновено с цел удостоверяване на идентичността на клиента) преди да бъде възможно пълноценното използване на интернет. Captive Portal превръща уеб-браузъра в средство за гарантиране на автентичността. Това става възможно като се прихващат всичките пакети, независимо от адреса или порта, докато клиентът отваря браузър и опитва да осъществи достъп до интернет. В този момент браузърът бива преадресиран към уеб-страница, която може да изиска удостоверение и/или заплащане, или просто предоставя опция за съгласяване с правила за ползване и изисква тяхното приемане.
Captive Portal-ите се използват предимно в т.нар. Wi-Fi hotspot-ове, а също така могат да бъдат използвани за контрол на кабелния достъп (в апартаменти, хотелски стаи, бизнес центрове, "свободни" Етернет жакове).
След като логин-страницата трябва да бъде предоставена на клиента, тя или бива съхранена локално в gateway-а, или на уеб-сървърът, който съдържа тази страница, трябва да бъде предоставена възможност чрез т.нар. "walled garden" (сбор от сайтове, до които има достъп без да е се изисква автентификация) да избегне удостоверение на автентичността...

The captive portal technique forces an HTTP client on a network to see a special web page (usually for authentication purposes) before using the Internet normally. A captive portal turns a Web browser into an authentication device.
This is done by intercepting all packets, regardless of address or port, until the user opens a browser and tries to access the Internet. At that time the browser is redirected to a web page which may require authentication and/or payment, or simply display an acceptable use policy and require the user to agree.
Captive portals are used at many Wi-Fi hotspots, and can be used to control wired access (e.g. apartment houses, hotel rooms, business centers, "open" Ethernet jacks) as well.
Since the login page itself must be presented to the client, either that login page is locally stored in the gateway, or the web server hosting that page must be "whitelisted" via a walled garden to bypass the authentication process.
Depending on the feature set of the gateway, multiple web servers can be whitelisted (say for iframes or links within the login page). In addition to whitelisting the URLs of web hosts, some gateways can whitelist TCP ports. The MAC address of attached clients can also be set to bypass the login process...


arrow Този семинар е въведение във CAPTIVE PORTAL GATEWAYS REMOTE CONFIGURATION

arrow This workshop is preparatory to CAPTIVE PORTAL GATEWAYS REMOTE CONFIGURATION

Подлежи на промяна без предизвестие

Subject to modification without any notice in advance
ТАКСА ПРИСЪСТВИЕ 250ЛВ
REGISTRATION FEES: 250LV
Включва:
spunta 1 рутер Mikrotik RB750 с RouterOS 4.17
spunta Документация (изпратена по електронен път)
spunta Идентификационни данни за сигурен достъп до излъчването на конференцията в интернет
spunta Един безплатен KryptoNumber от Krypto.Tel с достъп до промоционален ваучер (на стойността на такса присъствие)
spunta Кафе-пауза

including:
spunta 1 router Mikrotik RB750 with RouterOS 4.17
spunta Documentation in Digital Format
spunta Credential for secure access to seminar webcast
spunta One Free KryptoNumber from Krypto.Tel with access to promo recharge (opportunity to recover partecipation fees)
spunta Coffee Break

МИН÷МАКС БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 15÷25
MIN÷MAX NUMBER OF PARTECIPANTS: 15÷25
bookbg bookuk
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
arrow МАЙНДТЕК EOOД arrow MINDTECK LTD
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
logo banner jobsoul
ПОКРОВИТЕЛСТВО ОТ PATRONAGE BY
arrow ССИ :: СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА arrow UPEE :: UNION FOR PRIVATE ECONOMIC ENTERPRISE
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
logo mikrotikKrypto.tel

[5107] China's Current Targeting Trends

Bulgarian English
CODE: 5107 :: DAYS: 1 :: LOCATION: SOFIA
LANGUAGES: ENGLISH / BULGARIAN

107The emergence of the People's Republic of China's (PRC) cyber attacks directed against America and the world in the past ten years is examined in an unclassified venue.
This includes a discussion of software and hardware cyber attack trends that represent one of the most significant threats facing the West.
The course will examine the following points:

Ten plus years of warnings
CI aspects of cyber trends and issues
Goal of cyber attacks by the PRC
What cyber threats is the U.S. facing
What PRC entities are conducting cyber attacks
What are the methods of cyber attacks

ORGANIZED BY
logo header cicentre
PATRONAGE BY
ССИ :: Съюзът за Стопанска Инициатива UPEE :: Union for Private Economic Enterprise
SPONSORED BY
Krypto.tel

[2467] CYBERWEAPONS - LEGAL AND STRATEGIC ISSUES :: SOFIA

blank
Bulgarian English
КОД: 2467
ДАТА: ЩЕ СЕ ОБЯВИ ВЕДНАГА, ЩОМ НЕОБХОДИМИЯТ МИНИМУМ УЧАСТНИЦИ ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: SOFIA :: BULGARIA
CODE: 2467
DATE: TO BE ANNOUNCED AS SOON AS THE MINIMUM NUMBER OF PARTICIPANTS WILL BE REACHED
LOCATION: SOFIA :: BULGARIA
ЗАГЛАВИЕ: КИБЕР-ОРЪЖИЯТА. ЮРИДИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

ЕЗИЦИ: БЪЛГАРСКИ
TITLE: CYBERWEAPONS - LEGAL AND STRATEGIC ISSUES

LANGUAGES: BULGARIAN
ЛЕКТОРИ SPEAKERS
arrow ФРАНЧЕСКО ФОРДИАНИ
arrow ВЛАДИМИР САЕВ
arrow FRANCESCO FORDIANI
arrow VLADIMIR SAEV
ПРОГРАМА TOPICS
Да се определи със сигурност кога кибератаките насочени към държавни жизненоважни инфраструктури могат да бъдат класифицирани като използване на сила, с други думи имат статуса на въоръжена атака, в днешния глобализиран Запад - чиято социална основа зависи от информационните технологии – е всеобщ приоритет.
Особено в настоящият момент, след като Конгресът на САЩ бе принуден да упълномощи Департамента по отбраната да извърши офензивни военни операции в киберпространството – прецедент, който не предвещава нищо добро за бъдещето на кибер-сигурността.

Подлежи на промяна без предизвестие
To determine with certainty when cyberattacks aimed at government critical infrastructures can be classified as use of force, in other words have the status of an armed attack in the globalized West - whose social base is dependent on information technology - is a universal priority.
Especially in this time when the U.S. Congress was forced to authorize the Department of Defense to conduct military operations in cyberspace - a precedent which does not bode well for the future of cyber security.Subject to modification without any notice in advance
ТАКСА ПРИСЪСТВИЕ 100ЛВ
REGISTRATION FEES: 100LV
Включва:
spunta Документация (изпратена по електронен път)
spunta Идентификационни данни за сигурен достъп до излъчването на конференцията в интернет
spunta Един безплатен KryptoNumber от Krypto.Tel с достъп до промоционален ваучер (на стойността на такса присъствие)
spunta Кафе-пауза

including:
spunta Documentation in Digital Format
spunta Credential for secure access to seminar webcast
spunta One Free KryptoNumber from Krypto.Tel with access to promo recharge (opportunity to recover partecipation fees)
spunta Coffee Break

Необходим минимум за провеждане: 20 участници Minimum Number of partecipants: 20
bookbg bookuk
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ORGANIZED BY
arrow МАЙНДТЕК EOOД arrow MINDTECK LTD
СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА
logo banner jobsoul
ПОКРОВИТЕЛСТВО ОТ PATRONAGE BY
arrow КИА :: ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ B ПЛОВДИВ
arrow ССИ :: СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА
arrow CEA :: COLLEGE OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
arrow UPEE :: UNION FOR PRIVATE ECONOMIC ENTERPRISE
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
Krypto.tel

[5163] Dying to Kill Us: Understanding the Mindset of Suicide Operations

Bulgarian English
CODE: 5163 :: DAYS: 1 :: LOCATION: SOFIA
LANGUAGES: ENGLISH / BULGARIAN
163Modern-day suicide bombers who strike fear into the heart of Western societies and warfighters are a recent phenomenon which broke on the national stage in the early 1980s.This type of terrorist attack has continually morphed into more sophisticated martyr bombings and operations. This seminar explores the evolution of the tactics of terror from the first child martyrs of the Iran-Iraq war to the suicide bombings and suicide operations experienced on 9/11 and in Mumbai in November 2008. The seminar explores the questions and answers to:What are the common characteristics found among suicide bombers; and Why would anyone chose to end their life in such a violent and destructive way? The ideology behind these operations is explored along with why the West calls these "Suicide Operations” and the terrorist call them "Martyr Operations” that assure the bombers' salvation. The psychological drivers behind both men and women suicide operations are explored to identify the similarities and differences. The course ends with a detailed discussion of the Mumbai Suicide Operation, exploring the new tactics employed, the ideology behind the attacks, and why, based on the terrorists' own words, this attack has to be viewed as the "movie trailer” to be followed by bigger and more deadly attacks in the West in the future.
ORGANIZED BY
logo header cicentre
PATRONAGE BY
ССИ :: Съюзът за Стопанска Инициатива UPEE :: Union for Private Economic Enterprise
SPONSORED BY
Krypto.tel