[2570] Data Protection Conference 2013/I

BOOK NOW! BROCHURE LIVE WEBCASTING VIDEO Visit us on Facebook!
Bulgarian English
КОД: 2570
ДАТА
: TBA ВРЕМЕ: 24H
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Майндтек Media Server :: София
CODE: 2570
DATE
: TBA TIME: 24H
LOCATION: Mindteck Media Server :: Sofia


Майндтек и партньорите ни са доказани лидери в предоставянето на услуги за информационна сигурност на правителства и търговски организации. Нашите специалисти по сигурност са разработили доказана система за подкрепа на изпълнението на ISO 27001 Information Security Management System (ISMS). Mindteck and its partners are proven leaders in providing Information Security services to the government and commercial organizations. Our security professionals have developed a proven system to support the implementation of ISO 27001 Information Security Management System (ISMS).

ЗАГЛАВИЕ: Майндтек и партньорите ни могат да предложат високия си професионализъм в областта на защита, притежавайки богат опит в подготовката на компании да реагират ефективно в извънредни ситуации и инциденти. Майндтек прилага стабилни управленски техники, предназначени да се справят с кризисни ситуации, като едновременно с това се продължи и нормалното изпълнение на поставените организационни цели.Boole Server е първият изключитено награждаван Data Centric Protection софтуер, който осигурява защита, обмен и управление на поверителна информация от всякакъв вид. Boole Server е надеждна система, създадена за да предпазва важна информация, като междувременно позволява споделянето ú със служители, партньори и клиенти, когато е необходимо. Boole Server гарантира, че информацията няма да бъде открадната или повредена, докато се предава и само оторизирани получатели могат да използват, редактират или преглеждат специфични файлове.

SUBJECT: Mindteck and its partnerships can provide World Wide state of the art protection with extensive experience in preparing companies to respond efficiently to security failures and emergency incidents.
Mindteck applies sound managerial techniques designed to cope with a crisis situation, while simultaneously accomplishing organizational goals.
Boole Server is the first multi-award winning Data Centric Protection software to secure protect, exchange and manage any confidential data.
Boole Server is a secure, scalable system designed to safeguard sensitive data, while allowing it to be shared with staff, partners and customers as and when needed.
Boole Server ensures that data cannot be lost or stolen when in transit or on the server and that only authorized recipients can use, edit or view specific files.
ГОВОРИТЕЛИ SPEAKERS
arrow Валерио Пасторе
arrow Андреа Накмиас
arrow Джордж Балестриери
arrow Франческо Фордиани
arrow Valerio Pastore
arrow Andrea Nacmias
arrow George H. Balestrieri
arrow Francesco Fordiani
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ LATEST NEWS
Милано, 7-ти септември 2012 г. Последното издание на софтуера Boole Server добавя допълнителна защита, фокусирана върху аудио и видео файлове. Boole Server представя своето решение за криптиране: благодарение на последното издание, ще бъде възможна защитата на и споделянето всякакъв тип мултимедийни файлове, както видео (.mov, .avi, .mpeg, .wmv, .mp4, .flv, .swf), така и аудио (.mp3, .wav, .wma) при това по най-безопасния начин.Благодарение на Boole Server, вече е възможно да защитавате авторските права на аудио и видео материали и безопасно да споделяте мултимедийни файлове с клиенти, персонал, доставчици, без да се притеснявате, че песни, клипове, аудио и видео материали като цяло, може да се копират без разрешение.Всъщност, Boole Server е разработил ad hoc защита, която дава възможност да споделяте мултимедийни файлове само с оторизирани хор, избирайки от различни нива на потребление: възможно е да изберете потребители, които да са в състояние да отварят и и преглеждат файлове само за ограничено време (минути, часове, дни), или потребители, които имат възможност да ги отварят и запаметяват на компютър или USB устройство, но ще имат възможност да ги виждат само на оторизиран компютър. Milano, September 7th, 2012. The latest Boole Server software release adds a further, even more impenetrable protection which is focused on audio and video files.
Anticipating interceptions and court testimonies is getting even harder for mass media. Boole Server presents the new 3.2.0.7 release of its data encryption solution: thanks to the new release, it will be possible to protect and share any type of multimedia file – both video (.mov, .avi, .mpeg, .wmv, .mp4, .flv, .swf) and audio (.mp3, .wav, .wma) – in the most secure way.
Thanks to Boole Server 3.2.0.7, it is therefore possible to protect the copyright of audio/video materials and securely share multimedia files with suppliers, customers, staff, and even artists, without fearing that music tracks, video clips, audio and video materials in general might be copied without authorization.
As a matter of fact, Boole Server has developed an ad hoc protection which allows to share multimedia files only with authorized people by choosing among different levels of use: it is possible to select users who will be able to open and view files only for a limited time span (minutes, hours, days), or users who will be able to open and save them on a PC or USB drive, but will be authorized to view them only on an authorized PC.

ЕЗИЦИ: АНГЛИЙСКИ/БЪЛГАРСКИ

LANGUAGES: ENGLISH/BULGARIAN
В сътрудничество с IN COLLABORATION WITH
NIAP CCEVS
СПОНСОРИРАН ОТ SPONSORED BY
 logo Boolelogo cyrilliclogo skyarrow
BOOK NOW! BROCHURE LIVE WEBCASTING VIDEO Visit us on Facebook!