Privacy Policy

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ДАННИТЕ

Сигурността и защитата на поверителността на личните ви данни са важна за Майндтек; затова извършваме дейността си в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни и за сигурност на данните.
Надяваме се, че представената по-долу политика , ще ви помогне да разберете какви данни може да събира Майндтек, по какъв начин ги използваме и пазим и с кого можем да ги споделяме.
Майндтек е регистриран като администартор на лични данни в Комисия за защита на личните данни /№ на лиценза 343757/.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез нашата мрежа от уебсайтове Майндтек ще събира ваши лични данни (напр. име, адрес, телефонен номер или електронен адрес), само при условие че вие доброволно ни ги предоставите (напр. чрез регистрация, проучване), съответно, дадете съгласието си за защита на личните ви данни, освен ако в приложимите закони и нормативна база не е предвидено друго.

ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕ

Когато ни предоставите лични данни, ние обикновено ги използваме, за да изпълним вашето запитване, да обработим поръчката ви или за да ви осигурим достъп до определена информация или оферти. Също така, с цел поддържане на взаимоотношения с вас в качеството ви на клиент:

Privacy Policy Можем да съхраняваме и обработваме личните ви данни, както и да ги споделяме с филиалите си в цял свят с цел по-добро разбиране на бизнес нуждите ви и начина, по който можем да подобрим своите продукти и услуги; или
Privacy Policy ние (или трети лица, действащи от наше име) можем да използваме личните ви данни, за да се свържем с вас по повод на конкретно предложение на Майндтек, което отговаря на вашите бизнес интереси или за да проведем он-лайн проучване, целящо по-добро разбиране на нуждите на клиентите ни.
Privacy Policy Ако предпочетете личните ви данни да не се използват във взаимоотношенията ни с вас като клиент (особено за директен маркетинг или маркетингови проучвания), ние ще уважим избора ви. Ние не разпространяваме или предоставяме по друг начин личните ви данни на трети лица, освен на филиалите на Майндтек.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Майндтек ще събира, използва или разкрива предоставените от Вас он-лайн лични данни освен единствено за декларираните цели, и в случаите, когато:

Privacy Policy личните ви данни се разкриват за допълнителни цели, пряко свързани с първоначалната декларирана цел,
Privacy Policy разкриването им е необходимо с цел подготвяне, водене на преговори или изпълнение на договор с вас,
Privacy Policy разкриването им е изискуемо по закон или от компетентните правителствени или съдебни власти,
Privacy Policy разкриването им е необходимо за установяване или запазване на правото на съдебен иск или правна защита,
Privacy Policy разкриването им е необходимо с цел предотвратяване на измама или други незаконни дейности като преднамерени атаки върху информационно-технологичните системи на Майндтек.

КОМУНИКАЦИОННИ ДАННИ И ДАННИ
ЗА АКТИВНОТО ВРЕМЕ

При използването на телекомуникационни услуги с цел получаване на достъп до нашия уебсайт, комуникационните ви данни (напр. адресът на Интернет протокола ви) или данните за активното време (напр. информация относно началото, края и времето на престой при дадено посещение, както и за телекомуникационните услуги, до които сте имали достъп) се генерират от системата, като е допустимо да използват личните ви данни. Ако съществува належаща необходимост, събирането, обработката и употребата на вашите комуникационни данни или данни за активно време ще се осъществяват в съответствие с приложимите правни ограничения за защита на поверителността на данните.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДРУГИ,
ОСВЕН ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате нашите уебсайтове, ние можем автоматично (т.е. не чрез регистрация) да събираме други, освен лични данни (напр. вид на използвания браузър и операционна система, име на домейна на уебсайта, който използвате, брой посещения, средно време на престой в сайта, разгледани страници). Можем да използваме тези данни и да ги споделяме с филиалите си в цял свят, за целите на мониторинг атрактивността на нашите уебсайтове и подобряване резултатите и съдържанието им.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪХРАНЯВА
АВТОМАТИЧНО НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР

Майндтек не използва т.нар. „бисквитки“.

ДЕЦА

Майндтек няма да събира съзнателно лични данни на деца.

СИГУРНОСТ

За да защитим личните ви данни от случайно или незаконно унищожаване, погиване или изменение, както и от непозволено разкриване или достъп, Майндтек използва технически и организационни мерки за сигурност.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Уебсайтовете на Майндтек съдържат връзки към други уебсайтове. Майндтек не носи отговорност за практиките по отношение на защитата на поверителността на частната информация или за съдържанието на други уебсайтове.

ВЪПРОСИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

Майндтек ще отговаря на разумни заявки за преглед или поправка на личните ви данни, като и за променяне или отстраняване на неточности по тях.
Ако имате каквито и да е въпроси или забележки относно Политиката на Майндтек по отношение на защитата на поверителността на частната информация (напр. във връзка с преглед или актуализация на личните ви данни), моля send us your Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
Нашата политика по отношение на защитата на поверителността на частната информация се развива заедно с Интернет. Ще публикуваме промените в нашата Декларация за поверителност на данните на тази страница.
Моля редовно проверявайте тази страница, за да получавате актуална информация.

COMMITMENT TO DATA PRIVACY PROTECTION

Protecting the security and privacy of your personal data is important to Mindteck; therefore, we conduct our business in compliance with applicable laws on data privacy protection and data security.
We hope the policy outlined below will help you understand what data Mindteck may collect, how Mindteck uses and safeguards that data and with whom we may share it.
Mindteck is registered as an administrator of personal data in the Commission for Personal Data Protection of the Republic of Bulgaria with license n. 343757.

PERSONAL DATA

Through our Web sites, Mindteck will not collect any personal data about you (e.g. your name, address, telephone number or e-mail address), unless you voluntarily choose to provide us with it (e.g. by registration, survey), respectively, provide your consent, or unless otherwise permitted by applicable laws and regulations for the protection of your personal data.

PURPOSE OF USE

When you do provide us with personal data, we usually use it to respond to your inquiry, process your order or provide you access to specific information or offers. Also, to support our customer relationship with you:

Privacy Policy we may store and process personal data and share it with our worldwide affiliates to better understand your business needs and how we can improve our products and services; or
Privacy Policy we (or a third party on our behalf) may use personal data to contact you about a Siemens offer in support of your business needs or to conduct online surveys to understand better our customers' needs.
Privacy Policy If you choose not to have your personal data used to support our customer relationship (especially direct marketing or market research), we will respect your choice. We do not sell or otherwise market your personal data to third parties, except to Mindteck affiliates

PURPOSE LIMITATION

Mindteck will collect, use or disclose personal data supplied by you online only for the purposes disclosed to you, unless the disclosure is:

Privacy Policy a use of the personal data for any additional purpose that is directly related to the original purpose for which the personal data was collected,
Privacy Policy necessary to prepare, negotiate and perform a contract with you,
Privacy Policy required by law or the competent governmental or judicial authorities,
Privacy Policy necessary to establish or preserve a legal claim or defense,
Privacy Policy necessary to prevent fraud or other illegal activities, such as willful attacks on Mindteck information technology systems.

COMMUNICATIONS OR UTILIZATION DATA

Through your use of telecommunications services to access our Web site, your communications data (e.g. Internet protocol address) or utilization data (e.g. information on the beginning, end and extent of each access, and information on the telecommunications services you accessed) are technically generated and could conceivably relate to personal data. To the extent that there is a compelling necessity, the collection, processing and use of your communications or utilization data will occur and will be performed in accordance with the applicable data privacy protection legal framework

NON-PERSONAL DATA COLLECTED AUTOMATICALLY

When you access our Web sites, we may automatically (i.e., not by registration) collect non-personal data (e.g. type of Internet browser and operating system used, domain name of the Web site from which you came, number of visits, average time spent on the site, pages viewed). We may use this data and share it with our worldwide affiliates to monitor the attractiveness of our Web sites and improve their performance or content.

INFORMATION STORED AUTOMATICALLY ON YOUR COMPUTER

Mindteck does not use “cookies”.

CHILDRENS

Mindteck will not knowingly collect personal data from childrens.

SECURITY

To protect your personal data against accidental or unlawful destruction, loss or alteration and against unauthorized disclosure or access, Mindteck uses technical and organizational security measures.

LINKS TO OTHER WEB SITES

Mindteck Web sites contain links to other Web sites. Mindteck is not responsible for the privacy practices or the content of other Web sites.

QUESTIONS AND COMMENTS

Mindteck will respond to reasonable requests to review your personal data and to correct, amend or delete any inaccuracies. If you have any questions or comments about the Mindteck Data Privacy Protection Policy (e.g. to review and update your personal data), please send us your Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .
As the Internet matures, so will our Data Privacy Protection Policy. We will post changes to our Data Privacy Protection Policy on this page. Please check this page regularly to keep up-to-date.

logo supportdataproc